Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Terénní reliéf

Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Terénní reliéf. Vrstva obsahuje kótované body, vrstevnice, vstupy do jeskyní, skalní stěny, stupně, srázy, digitální model reliéfu a stínovaný reliéf. Vrstevnice jsou odvozeny na základě 3D výškopisu Data50 v intervalu základních vrstevnic 50 m, doplňkové vrstevnice v intervalu 25 m jsou vygenerovány automatizovaně. Digitální model reliéfu je vygenerovaný na podkladě kótovaných bodů a vrstevnic: z vrstevnic a kót je odvozena trojúhelníková síť (TIN) a z té je následně vytvořen rastr digitálního modelu reliéfu. Velikost pixelu činí 50 x 50 m. Stínovaný reliéf je odvozený na podkladě digitálního modelu reliéfu s osvětlením od severozápadu pod úhlem 45 stupňů s pětinásobným umělým převýšením. Velikost pixelu je 50 x 50 m. Přesnost terénního reliéfu limituje kvalita vrstevnic generalizovaných do měřítka Data200.Identifikace dat

Citace
Název zdroje: Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Terénní reliéf
Alternativní název: Data200 - vrstva Terénní reliéf
Referenční datum
Referenční datum: 2022-02-03
Událost: revize
Identifikátor dat
Jedinečný identifikátor: https://cuzk.cz/CZ-00025712-CUZK_DATA200_RELIEF
Kontakt na organizaci zodpovědnou za data
Jméno osoby: Váňová, Jarmila, Ing.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 318 643 137
Fax: +420 318 821 312
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 8-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Další informace:
Abstrakt: Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Terénní reliéf. Vrstva obsahuje kótované body, vrstevnice, vstupy do jeskyní, skalní stěny, stupně, srázy, digitální model reliéfu a stínovaný reliéf. Vrstevnice jsou odvozeny na základě 3D výškopisu Data50 v intervalu základních vrstevnic 50 m, doplňkové vrstevnice v intervalu 25 m jsou vygenerovány automatizovaně. Digitální model reliéfu je vygenerovaný na podkladě kótovaných bodů a vrstevnic: z vrstevnic a kót je odvozena trojúhelníková síť (TIN) a z té je následně vytvořen rastr digitálního modelu reliéfu. Velikost pixelu činí 50 x 50 m. Stínovaný reliéf je odvozený na podkladě digitálního modelu reliéfu s osvětlením od severozápadu pod úhlem 45 stupňů s pětinásobným umělým převýšením. Velikost pixelu je 50 x 50 m. Přesnost terénního reliéfu limituje kvalita vrstevnic generalizovaných do měřítka Data200.
Účel: Díky svému původu jsou tato data homogenní v rámci Evropy a vystykovaná na státních hranicích, takže je lze kombinovat s daty ERM ostatních států a získat tak kvalitní podklad pro řešení nejen národních, ale i různých přeshraničních projektů. V Zeměměřickém úřadu bude tato databáze sloužit jako zdroj pro tvorbu kartografických výstupů odpovídajícího měřítka a pro aktualizaci tematických nadstaveb včetně ERM.
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Váňová, Jarmila, Ing.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 318 643 137
Fax: +420 318 821 312
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 8-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Informace o údržbě
Četnost údržby a aktualizace : ročně
Datum plánované revize zdroje: 2021-01-01
Poznámka k údržbě: Celá datová sada je aktualizována 1x ročně. Informace o aktuálnosti jednotlivých typů objektů viz dokument Katalog Data200.
Klíčová slova
Klíčové slovo: Nadmořská výška
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: terénní reliéf
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: bezešvá databáze
Klíčové slovo: topografická databáze
Klíčové slovo: terénní reliéf
Klíčové slovo: 1:200 000
Klíčové slovo: 1:200000
Klíčové slovo: 200 000
Klíčové slovo: 200000
Klíčové slovo: EuroGeographics
Klíčové slovo: panevropská databáze
Klíčové slovo: databáze České republiky
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název:
Referenční datumOrganizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: Poskytováno na základě Podmínek užití produktů poskytovaných jako otevřená data.
Podmínky pro přístup a užití: Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ
Podmínky pro přístup a užití: Bez poplatků
Podmínky pro přístup a užití: Licence Creative Commons CC BY 4.0
Data evidovaná v Národním katalogu otevřených dat: Ano
Typ prostorové reprezentace: vektor
Prostorové rozlišení
Odpovídající měřítko
Měřítkové číslo: 200000
Jazyk zdroje: cze
Znaková sada: utf8
Znaková sada: 8859part2
Tematická kategorie: výškopis
Rozsah dat
Informace o rozsahu: 100 % území České republiky, tj. 78 866 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Časový rozsah 2017 - neznámé
Výškový rozsah
Minimální hodnota: 115.0
Maximální hodnota: 1602.0

Referenční systém (polohový, výškový nebo časový)

Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: S-JTSK / Krovak East North
Alternativní název: S-JTSK / Krovak EN
Referenční datum
Referenční datum: 2011-05-09
Událost: revize
Další informace: EPSG kód 5514 S-JTSK / Krovak East North je ekvivalentem stávajícího ESRI kódu 102067. Zobrazení zachovává matematickou tzv. „east-north“ orientaci souřadnicových os, kdy osa X směřuje od počátku zobrazení kladně na východ a osa Y kladně na sever. Je proto vhodné pro užití v aplikacích GIS. Zobrazení je vztaženo k nultému poledníku Grenwich ( na rozdíl od EPSG kódu 5221 S-JTSK (Ferro) / Krovak East North, kde je zobrazení vztaženo k nultému poledníku Ferro).

Obsah dat

Popis katalogu prvků
Jazyk katalogu: cze
Součástí datové sady: ne
Citace z katalogu prvků
Název zdroje: Katalog Data200
Referenční datum
Referenční datum: 2022-02-01
Událost: revize
Organizace odpovědná za katalog prvků
Název organizace: Zeměměřický úřad
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 318 643 137
Fax: +420 318 821 312
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Kontaktní hodiny: Po-Pá 8-14 CET
Dodatečné informace:
Role: původce

Distribuce

Distribuční formát
Název: SHP
Verze:
Specifikace: JTSK
Distributor
Kontaktní informace:
Název organizace: Zeměměřický úřad
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 605
Telefon: +420 284 041 111
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 8-14 CET
Dodatečné informace:
Role: distributor
Způsob objednání
Poplatky: Bez poplatků
Pokyny pro objednání: https://geoportal.cuzk.cz

Kvalita dat

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: série datových sad
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky: CZ-00025712-CUZK_DATA200_RELIEF-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Alternativní název: DIRECTIVE 2007/2/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)
Referenční datum
Referenční datum: 2007-04-26
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu série datových sad s prováděcími pravidly INSPIRE pro interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.
Míra souladu: ne
Zpráva – Úplnost – Vynechání
Název měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR
Identifikace měření: CZ-00025712-CUZK_DATA200_RELIEF-DQ_CompletenessOmission-1
Popis měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR sérií datových sad Data200 - Terénní reliéf
Datum a čas měření: 2014-03-03T12:00:00
Výsledek zkoušky – kvantitativní
Doména hodnoty: %
Hodnota: 100
Původ dat
Informace o původu dat: Databáze Data200 byla odvozena v roce 2007 z databáze EuroRegionalMap (ERM) verze 2.2. Hlavními zdrojovými daty při tvorbě ERM byl Digitální model území 1:200 000 (DMÚ200) a Základní báze geografických dat ČR – ZABAGED®. Zdroje pro aktualizaci Data200 jsou ZABAGED®, Základní soubor hranic ZÚ, digitální ortofoto ZÚ, data z Územně identifikačního registru ZSJ Českého statistického úřadu, data ze Silniční databanky Ostrava, data z Centra dopravního výzkumu, data z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.


Katalog zobrazení

Citace z katalogu zobrazení
Název zdroje: Kartografická vizualizace Data200 v prostředí ESRI ArcGIS Desktop-ArcMap
Alternativní název: Kartografická vizualizace Data200 v ESRI prostředí
Referenční datum
Referenční datum: 2022-02-02
Událost: revize
Organizaci odpovědná za katalog zobrazení
Název organizace: Zeměměřický úřad
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 318 643 137
Fax: +420 318 821 312
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Kontaktní hodiny: Po-Pá 8-14 CET
Dodatečné informace:
Role: původce